Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

HÃY THẬT THÀ TRÌ GIỚI, HỌC CHỊU KHỔ, CUỘC SỐNG CÀNG ĐƠN GIẢN CÀNG TỐT

HÃY THẬT THÀ TRÌ GIỚI, 

HỌC CHỊU KHỔ, CUỘC SỐNG 

CÀNG ĐƠN GIẢN CÀNG TỐT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất hay, quý vị xem Đức Phật dạy học sinh đời sau, cần phải tuân thủ hai vấn đề. Đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lúc Ngài sắp diệt độ, thứ nhất là trì giới, thứ hai là chịu khổ.

Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, nghĩa là phải buông bỏ tất cả, không buông bỏ ta không thể trì giới, không buông bỏ ta không thể chịu khổ. Hai điều này đều rất hay.

Giúp ta thành tựu đạo nghiệp, giúp ta vượt thoát luân hồi lục đạo. Nếu không chịu trì giới, trì giới bị câu thúc, không tự do, không tự tại, không muốn chịu khổ.

Nói cách khác, quý vị muốn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo, không phải là cùng một vấn đề ư?

Ta không muốn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo, vậy thì hãy thật thà trì giới, học chịu khổ, cuộc sống càng đơn giản càng tốt, điều này rất quan trọng. Cho nên đối với trí tuệ, trong Kinh Điển nói như thế chúng ta đã hiểu.

Đây là trí tuệ gì?

Trí tuệ của minh tâm kiến tánh, đây là không gì sánh được, không gì bằng được, không gì hơn được. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập định dưới cội Bồ Đề, trí tuệ hiện tiền, khi sao mai vừa mọc Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh.

Chư vị đồng học đều rất quen thuộc, Đại Sư Huệ Năng Lục Tổ Thiền Tông thời Nhà Đường thị hiện cho chúng ta thấy, Ngài cũng là cùng một lúc đốn xả, đồng thời buông bỏ khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, vô cùng đáng nể. Buông bỏ liền kiến tánh, trí tuệ hiện tiền, chướng ngại không còn, kiến tánh thành Phật.

***