Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

 CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Nhân dịp một năm mới lại đến, tôi xin chúc mọi người xuân mới an lạc!

Trong một năm mới này

Năm mới hy vọng mới

Năm mới hiện trạng mới

Năm mới thành tựu mới.

Không làm việc ác,

Tuổi tuổi bình an.

Siêng làm việc lành,

Năm năm như ý.

Điều thiện tối thượng nhất chính là niệm một câu vạn đức hồng danh A Di Đà Phật này. Công đức niệm Phật có thể hóa giải tai nạn. Tiến đến hòa bình an định.

Ngàn vạn lần phải nên trân quý cái sinh mạng trong đời này. Nắm chắc lấy cái cơ duyên ngay trước mắt. Tín nguyện trì danh.

Đây chính là tu hành thành tựu viên mãn. Đem công đức này hồi hướng cầu cho thế giới hòa bình. Nhân loại được hạnh phúc mỹ mãn.

Kính chúc mọi người

Một mùa xuân mới an vui

Sáu thời cát tường

Pháp hỷ sung mãn

Quang thọ vô lượng

Xin cảm ơn mọi người!

***