Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ HỌC SINH THEO THẦY CÙNG NHAU TU TỊNH ĐỘ, HỌC SINH NGOAN

HỌC SINH THEO THẦY CÙNG NHAU

TU TỊNH ĐỘ, HỌC SINH NGOAN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Quý Vị thấy thiện tài viên mãn Bồ Đề trong một đời, Ngài đắc căn bản trí nơi Văn Thù Bồ Tát, chúng ta phải hiểu:

Ngài đắc Thanh Tịnh tâm, đắc Bình Đẳng Tánh, đã Giác rồi. Cũng có nghĩa là Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác như trong tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ Ngài đều đạt được, cũng có nghĩa là Ngài đã hoàn toàn buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, đạt được Thanh tịnh, Bình Đẳng, Giác.

Sau khi đạt được, bèn vận dụng trong cuộc sống hằng ngày, vận dụng vào công việc, vì sao?

Nhục thân vẫn ở trong thế gian này, vẫn chưa vứt bỏ thân thể này. Nói cách khác, Quý Vị vẫn phải sống, vẫn phải mặc áo, ăn cơm, vẫn phải làm việc.

Do vậy, Ngài có thể vận dụng Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác trong cuộc sống, vận dụng vào công việc, vận dụng xử sự, đãi người, tiếp vật, là gì vậy?

Chính là năm mươi ba lần tham học. Chúng ta từ sáng đến tối, coi những người Quý Vị tiếp xúc trong xã hội là năm mươi ba lần tham học. Ngài chia xã hội muôn hình muôn vẻ thành năm mươi ba loại. Quý Vị vừa tiếp xúc, trí huệ bèn khởi tác dụng, đó gọi là Hậu Đắc Trí.

Hậu Đắc Trí là gì?

Hậu Đắc Trí là Căn Bản Trí khởi tác dụng. Khởi tác dụng linh hoạt tột bực, chẳng khô cứng mà sống động, hoạt bát, mọi mặt viên dung, người Hoa nói là bát diện linh lung tám mặt lóng lánh, đắc đại tự tại. Kinh Hoa Nghiêm nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, cảnh giới này hiện tiền.

Tới cuối cùng, quy vào đâu?

Cuối cùng quy vào Thế Giới Cực Lạc. Quý Vị thấy khi Thiện Tài tham học, vị thiện tri thức thứ nhất, tiên nhập vi chủ điều gì tiếp xúc trước sẽ thành chủ yếu, là Tỳ Kheo Đức Vân.

Tỳ Kheo Đức Vân tu gì?

Tu Ban Châu Tam Muội, chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ.

Điều này đúng là đã nói rõ Thiện Tài Đồng Tử tu Pháp Môn nào?

Tu Pháp Môn Niệm Phật. Vị thầy đầu tiên mà. Vị thứ năm mươi ba là Phổ Hiền Bồ Tát, Mười Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc. Quý Vị nhìn vào vị mở đầu và vị kết thúc, sẽ biết rõ Thiện Tài tu Pháp Môn gì.

Thiện Tài là học trò ngoan của thầy. Văn Thù Bồ Tát phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, Phổ Hiền Bồ Tát cũng phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Học sinh theo thầy cùng nhau Tu Tịnh Độ, học sinh ngoan.

***