Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ HỌC TRÒ CỦA PHẬT NHẤT ĐỊNH PHẢI TUÂN THỦ SỰ RÀNG BUỘC CỦA TAM QUY Y

HỌC TRÒ CỦA PHẬT NHẤT ĐỊNH 

PHẢI TUÂN THỦ SỰ

RÀNG BUỘC CỦA TAM QUY Y

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Tam Quy, cái thứ nhất là Quy Y Phật. Trong Truyền Thọ Tam Quy chúng ta nói rất rõ ràng, rất tường tận. Quy Y Phật là Giác chứ không Mê.

Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có phải là giác mà không mê hay không?

Giác là thị đạo, mê là phi đạo.

Tư tưởng kiến giải của chúng ta có chính xác hay không?

Tư tưởng kiến giải thuần chánh, tương ưng với Phật là thị đạo. Tư tưởng kiến giải bất chánh, tà tri tà kiến là phi đạo. Đây là ý nghĩa của Quy Y Pháp.

Thứ ba là Quy Y Tăng. Tăng là lục căn thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi.

Chúng ta thử nghĩ, tâm của chúng ta có thanh tịnh không?

Ý nghĩ của chúng ta có thanh tịnh không?

Thân của chúng ta có thanh tịnh không?

Môi trường cư trú của chúng ta có thanh tịnh không?

Thanh tịnh là đạo, không thanh tịnh là phi đạo. Cho nên, đệ tử Tam Bảo niệm niệm phải tương ưng với Giác Chánh Tịnh, đây là thị đạo.

Nếu như niệm niệm là mê tà nhiễm, đó là phi đạo. Tư tưởng ngôn hạnh phải theo giới luật, đặc biệt là người mới phát tâm. Thực ra mà nói từ mới phát tâm đến Như Lai địa, Bồ Tát Đẳng Giác đều nghiêm trì giới luật.

Các bạn đã có khi nào nhìn thấy Phật Bồ Tát phá giới, phạm giới không?

Không hề có. Hình tượng của Phật Bồ Tát đều là lợi ích chúng sanh. Đệ tử Phật phải lấy Phật Bồ Tát làm tấm gương. Học Phật thì phải học cho thật giống. Hình tượng này của chúng ta làm tấm gương tốt cho xã hội, cho tất cả chúng sanh. Chúng ta phải hiểu đạo lý này.

***