Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ HY VỌNG MỌI NGƯỜI ĐỒNG TU CHÚNG TA PHẢI THẬT LÀM

HY VỌNG MỌI NGƯỜI ĐỒNG TU

CHÚNG TA PHẢI THẬT LÀM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Quý Vị xem các nơi đang tuyên truyền sang năm năm hai ngàn không trăm mười hai, chính là ngày mà hệ ngân hà xếp thẳng hàng, có người nói là đại tai nạn, trái đất hủy diệt, có người nói không phải. Đây là ngày chúng ta lại tiến vào một thời đại tốt đẹp hơn. Sang năm đích thực là ngày trái đất quay quanh hệ ngân hà đến được khởi điểm.

Là lúc nào?

ba mươi tháng chạp. Sang năm ngày ba mươi tháng chạp là trái đất quay quanh hệ ngân hà một vòng. Ngày thứ hai là chính là ngày mồng một tết.

Trung Quốc ngày xưa ba mươi tháng chạp là ngày tính sổ nợ. Ngày thứ hai là ngày đầu của một năm mới. Vậy chúng ta tạo tác tất cả tội nghiệp thời gian tính sổ đến rất sợ hãi. Lúc nợ tiền thì phải trả tiền, phải trả nợ, làm sai việc gì phải biết mà sửa đổi.

Một nhà khoa học người Mỹ ông ta công khai nói với mọi người làm thế nào để ứng phó với ngày ba mươi tháng chạp sang năm này.

Ông kêu gọi những cư dân cư trú trên Địa Cầu này, người Địa Cầu, chúng ta đều là người Địa Cầu, nhất định phải giác ngộ, phải bỏ ác làm thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm, không những tai nạn có thể hóa giải, mà còn có thể làm cho trái đất hướng đến điều tốt đẹp hơn, là Bladen người Mỹ nói như vậy.

Đây là một nhà khoa học. Cách nói của ông và văn hóa truyền thống chúng ta nói giống nhau, cũng giống với cách nói của Phật Pháp. Khoa học chấp nhận truyền thống, chấp nhận Đại Thừa.

Đây là thật không phải giả. Hiện tại vẫn còn hơn một năm, khoảng thời gian này vô cùng quý giá. Hy vọng thời gian này chúng ta dùng phương pháp gì đó, phương pháp ông ấy nói bỏ ác làm thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm, chúng ta chỉ cần làm một việc cho tốt, thì cả ba việc ấy đều viên mãn hết.

Sự việc gì?

Đặt Phật A Di Đà vào tâm, nên biết lão Tổ Tông thường thường nói tâm Quý Vị là lương tâm, lương tâm là thứ tốt đẹp, không phải là thứ xấu. Nhưng hiện tại mỗi người đều coi lương tâm của chính mình là thùng rác của người khác, vậy là sai lầm trầm trọng rồi.

Những thứ loạn xạ tạp nham của người khác, thứ dơ dáy, thứ xấu xa đều để vào trong tâm, tất cả Quý Vị  đều gom vào trong thùng rác của Quý Vị, lương tâm của quývị bị nhiễm ô rồi, lương tâm quývị biến thành xấu xa.

Vậy thì phải làm sao?

Phải vứt bỏ tất cả những rác rưởi của người khác, rác rưởi của bản thân cũng vứt đi. Làm cho tâm Quý Vị khôi phục thanh tịnh trở lại.

Tâm thanh tịnh Quý Vị chỉ để một thứ đó là A Di Đà Phật. Vấn đề gì cũng được giải quyết hết rồi. Bỏ ác làm thiện giải quyết rồi, cải tà quy chánh giải quyết rồi, đoan chánh thân tâm giải quyết rồi. Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Thời thời khắc khắc nghĩ đến A Di Đà Phật, niệm đến A Di Đà Phật, tai nạn gì cũng không còn nữa.

Quý Vị nếu hỏi đây là đạo lý gì?

Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này chính là giảng về đạo lý này. Chúng tôi giảng hơn một ngàn tiếng đồng hồ, giảng rất rõ ràng, rất thấu đáo. Quý Vị chăm chú nghe xem, Quý Vị liền biết được. Nói theo cách hiện tại đó gọi là đạo lý cứng, là chân thật không giả dối.

Chúng ta dùng phương pháp này có thể cứu bản thân, có thể cứu gia đình mình, có thể giúp đỡ chúng ta giải quyết tai nạn trong khu vực này, người không tin rất nhiều, đừng sợ. Đây đều là điều do các nhà khoa học nước ngoài nói.

Các nhà khoa học nước ngoài trong những năm gần đây, đây là cận đại, sự việc phát sinh trong hai ba mươi năm gần đây, kế hoạch ý thức toàn cầu của Nê Nhĩ Lâm, chúng ta tin tưởng lực lượng tâm linh tập thể, chính là ý niệm, tức là điều trong Kinh nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh.

Chúng ta phải làm cho tâm tưởng chúng ta đoan chánh trở lại, không nên nghĩ những thứ khác, nghĩ sự việc thiện nhất tốt nhất chính là nghĩ đến A Di Đà Phật.

Tiên Sinh Mã Hách Tây cũng là một nhà khoa học, ông từng làm ra một bản tính toán. Ông nói ở một khu vực chỉ cần có căn bậc hai của một phân trăm dân số giống như Bladen nói, thực sự có thể làm được bỏ ác làm lành, cải tài quy chánh, đoan chánh tâm niệm, ở nơi này liền không có tai nạn nữa.

Vậy hiện nay trái đất nhân khẩu 6,5 tỷ người, lấy 6,5 tỷ căn bậc hai của một phần trăm là khoảng bao nhiêu người?

Tính toán ra là tám ngàn không trăm tám mươi bốn người, đây là nói vào mấy năm trước, hiện tại người trên trái đất nghe nói đã đạt đến bảy tỷ người rồi. Căn bậc hai của một phần trăm bảy tỷ người chưa đến mười ngàn người. Mười ngàn người này, mười ngàn người vượt qua rồi, có mười ngàn người có thể quay đầu, có thể bỏ ác làm thiện, có thể cải tà quy chánh.

Có thể đoan chánh tâm niệm, chúng ta nói lời này cho đơn giản hơn, tức là nói có mười ngàn người thực sự niệm A Di Đà Phật, tâm khẩu nhất như, trong tâm có A Di Đà Phật, trong niệm có A Di Đà Phật, hành động của chúng ta có A Di Đà Phật, chỉ cần mười ngàn người trái đất sẽ được cứu. Những tai nạn trên trái đất liền được hóa giải.

Mười ngàn người này biết tìm ở đâu?

Chúng ta hy vọng những đồng tu Tu Tịnh Độ, chúng ta ở trên mạng Internet, trên truyền hình Vệ Tinh chúng ta cùng nhau học Kinh Vô Lượng Thọ, tôi tin tưởng nhất định không chỉ dừng ở mười ngàn người, mọi người chúng ta cùng phát tâm, cứu bản thân, cứu xã hội, cứu Quốc Gia, cứu Thế Giới.

Chỉ cần một phương pháp này chúng ta dạy cho mọi người, đem tất cả những tạp niệm, ý niệm trong tâm chúng ta, tất cả những vọng tưởng, tất cả đều vứt bỏ hết, tất cả đều buông xuống, không cần nữa, chỉ cần A Di Đà Phật, tâm ta chính là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà chính là tâm ta.

Trong tâm thực sự có Phật, trong miệng thực sự có Phật, thực sự từ sáng đến tối nghĩ đến A Di Đà Phật, không những tương lai Quý Vị chắc chắn Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc, mà hiện tại Quý Vị cứu được Trái Đất rồi. Hy vọng mọi người đồng tu chúng ta phải thật làm.

Bộ Kinh này tôi nhẩm tính thêm khoảng một trăm tiếng đồng hồ nữa thì bộ Kinh này đã giảng viên mãn rồi, một ngày chúng ta giảng bốn tiếng đồng hồ, một trăm tiếng đồng hồ là hai mươi năm ngày, hai mươi năm ngày, bộ Kinh này chúng ta sẽ giảng viên mãn.

Sau khi viên mãn rồi chúng tôi vẫn giảng bộ Kinh này, giảng lại từ đầu. Kinh này thực sự có thể giải quyết vấn đề, thực sự có thể hóa giải tai nạn.

Chúng ta không cầu thứ gì nữa, tuyệt đối không cầu danh văn lợi dưỡng của thế gian này, chúng ta chỉ cầu Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc.

Mục đích của chúng ta là giúp đỡ chúng sanh hóa giải tai nạn, giúp đỡ Chánh Pháp cửu trú thế gian, ngoài ra không cần bất cứ thứ gì nữa. Những thứ này chúng ta hiểu rồi, rõ ràng rồi. Vậy thì xem đoạn này.

***