Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

KHAI THỊ VỀ BỆNH VIÊM PHỔI, MỘT ĐẠI HỌA CHO NHÂN LOẠI

0