Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

KHÔNG CÓ THẦY KHÔNG VÀO ĐƯỢC CỬA

ĐỨC PHẬT CÓ BA THÂN, THÌ CHÚNG TA CŨNG CÓ BA THÂN

ĐỨC PHẬT CÓ BA THÂN, THÌ CHÚNG TA CŨNG CÓ BA THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÀM ĐƯỢC MỚI GỌI LÀ THÁNH NHÂN, GỌI LÀ PHẬT BỒ TÁT

LÀM ĐƯỢC MỚI GỌI LÀ THÁNH NHÂN, GỌI LÀ PHẬT BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUYỀN LÀ ĐỨC PHẬT TUỲ THUẬN KIẾN GIẢI

QUYỀN LÀ ĐỨC PHẬT TUỲ THUẬN KIẾN GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUÝ VỊ VỪA VÀO CỬA, PHẬT LIỀN TRUYỀN THỌ CHO QUÝ VỊ

QUÝ VỊ VỪA VÀO CỬA, PHẬT LIỀN TRUYỀN THỌ CHO QUÝ VỊ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẠI VÌ SAO VÀO CỬA KHÓ NHƯ VẬY?

TẠI VÌ SAO VÀO CỬA KHÓ NHƯ VẬY?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không