Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

KHÔNG THỂ TU THÀNH VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ, HỎI BẢN THÂN HỌ CÓ MUỐN ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC KHÔNG?

0