Trong quaù khöù quan ñieåm giaù trò laø hieáu, ñeã, trung, tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa

tonsutrongdao.edu.vn

KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO CHÍNH LÀ PHẬT BỒ TÁT

ĐỨC TỔN THƯƠNG, CHA MẸ TỦI

ĐỨC TỔN THƯƠNG, CHA MẸ TỦI

Giảng giải: Pháp Sư Thái Lễ Húc

THẾ THÌ PHẢI ĐỌC TỤNG KINH ĐIỂN NHƯ THẾ NÀO?

THẾ THÌ PHẢI ĐỌC TỤNG KINH ĐIỂN NHƯ THẾ NÀO?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CUỘC SỐNG NHƯ THẾ  TỐT ĐẸP NHƯỜNG NÀO

CUỘC SỐNG NHƯ THẾ TỐT ĐẸP NHƯỜNG NÀO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không