Trong quaù khöù quan ñieåm giaù trò laø hieáu, ñeã, trung, tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa

tonsutrongdao.edu.vn

KINH PHẬT THUYẾT VỀ GIÁO DỤC TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà
Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

Hán dịch: Pháp Sư Nghĩa Tịnh, đời Đại Đường
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Quang

Số bài: 18
KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

Hán dịch: Ưu Bà Tắc An Huyền và Sa Môn Nghiêm Phật Điều, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Thích Chính Tiến

Số bài: 8
KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT  BỔN NGUYỆN

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát

Số bài: 14
KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề, Nguyên Nguỵ
Việt dịch: Tỳ Khưu Thích Thiện Chơn

Số bài: 5
KINH ĐẠI NIỆM XỨ

KINH ĐẠI NIỆM XỨ

Hán dịch: Sa Môn Pháp Cự và Pháp Lập
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Tần
Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VỀ CẢNH GIỚI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG VỀ CẢNH GIỚI CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA NHƯ LAI

Hán dịch: Ngài Thật Xoa Nan Đà, đời Đường
Việt dịch: Thích Nữ Như Phúc

KINH PHƯỚC ĐỨC

KINH PHƯỚC ĐỨC

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Nhất Hạnh

KINH PHÚC BÁO CỦA TẠO LẬP HÌNH TƯỢNG PHẬT

KINH PHÚC BÁO CỦA TẠO LẬP HÌNH TƯỢNG PHẬT

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Đề Vân Bát Nhã
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Thiện Thông

KINH VỀ PHÁP BỐ THÍ

KINH VỀ PHÁP BỐ THÍ

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nguyên Lộc