Trong quaù khöù quan ñieåm giaù trò laø hieáu, ñeã, trung, tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa

tonsutrongdao.edu.vn

KINH PHẬT THUYẾT VỀ GIÁO DỤC TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 14
PHẬT THUYẾT KINH HIỂN VÔ BIÊN PHẬT ĐỘ CÔNG ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH HIỂN VÔ BIÊN PHẬT ĐỘ CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Thích Bửu Hà

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

Hán dịch: Ngài An Thế Cao, Đời Hậu Hán
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Chính Tiến

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH THÁNH BÁT THIÊN TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH THÁNH BÁT THIÊN TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Thí Hộ Đẳng, đời Tống
Việt dịch: Thích Bửu Hà

PHẬT THUYẾT KINH THẦN CHÚ THẬP NHỨT DIỆN QUÁN THẾ ÂM

PHẬT THUYẾT KINH THẦN CHÚ THẬP NHỨT DIỆN QUÁN THẾ ÂM

Hán dịch: Ngài Châu Da Xá Quật
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT DANH HIỆU LỢI ÍCH ĐẠI SỰ NHÂN DUYÊN KINH

PHẬT THUYẾT VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT DANH HIỆU LỢI ÍCH ĐẠI SỰ NHÂN DUYÊN KINH

Hán dịch: Ngài Thiên Trúc Khang Tăng Khải, Đời Tạo Nguỵ
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO CHƯ KINH YẾU TẬP

THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO CHƯ KINH YẾU TẬP

Tác giả: Ngài Đạo Thế, đời Đường
Việt dịch: Thích Quảng An

Số bài: 33
PHẬT THUYẾT KINH THIỆN SINH

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN SINH

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
​​​​​​​Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ

PHẬT THUYẾT KINH BẢO TINH ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH BẢO TINH ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ngài Ba La Pha Mật Đa La, đời Đường
Việt dịch: Tuệ Khai

Số bài: 14
PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Ngài Pháp Hiền, đời Tống
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH NÓI VỀ CÂY CHIÊN ĐÀN

PHẬT THUYẾT KINH NÓI VỀ CÂY CHIÊN ĐÀN

Hán dịch: Thất dịch
Việt dịch: Thích Thọ Phước

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT DẠY LÃO BÀ LA MÔN Ở VƯỜN HOÀNG TRÚC

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT DẠY LÃO BÀ LA MÔN Ở VƯỜN HOÀNG TRÚC

Hán dịch: Thất dịch
Việt dịch: Ngài Hoà Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH THIÊN TỬ TA VẠT NẴNG PHÁP QUY Y TAM BẢO KHỎI SINH VÀO ÁC ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH THIÊN TỬ TA VẠT NẴNG PHÁP QUY Y TAM BẢO KHỎI SINH VÀO ÁC ĐẠO

Hán dịch: Ngài Pháp Thiên, đời Tống
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH THÁI TỬ TU ĐẠI NOA

PHẬT THUYẾT KINH THÁI TỬ TU ĐẠI NOA

Hán dịch: Ngài Thánh Kiên, Tây Tần
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH NHẤT THIẾT CAO VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH NHẤT THIẾT CAO VƯƠNG

Hán dịch: Ngài Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Nguỵ
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nữ Thuần Hạnh

PHẬT THUYẾT KINH THIẾT THÀNH NÊ LÊ

PHẬT THUYẾT KINH THIẾT THÀNH NÊ LÊ

Hán dịch: Ngài Trúc Đàm Vô Lan, Đông Tấn
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH BẢO THỤ BỒ TÁT BỒ ĐỀ HÀNH

PHẬT THUYẾT KINH BẢO THỤ BỒ TÁT BỒ ĐỀ HÀNH

Hán dịch: Ngài Pháp Hiền, đời Tống
Việt dịch: Thích Nữ Thành Thông, Thích Nữ Tịnh Hiền.

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT DẠY VỀ ĐỐI TRỊ BỆNH TẬT

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT DẠY VỀ ĐỐI TRỊ BỆNH TẬT

Hán dịch: Ngài Trúc Luật Diễm Cộng Chi Việt, đời Ngô
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Đồng Tiến

PHẬT THUYẾT KINH BÀ LÃO LỤC ANH

PHẬT THUYẾT KINH BÀ LÃO LỤC ANH

Hán dịch: Ngài Cầu Na Bạt Đà La, Lưu Tống
Việt dịch: Thích Tâm Nhãn