Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

* LIỄU PHÀM TỨ HUẤN TU ĐỨC - TÍCH PHƯỚC CẢI TẠO VẬN MỆNH