Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ LỜI CỦA LÝ LÃO SƯ NÓI THẬT KHÔNG SAI

LỜI CỦA LÝ LÃO SƯ

NÓI THẬT KHÔNG SAI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Cho nên vào thời kỳ Mạt Pháp, bạn thấy học Phật thành tựu, chẳng hạn trong Vãng Sanh truyện cho thấy người Xuất Gia Vãng Sanh ít, người tại gia Vãng Sanh nhiều.

Người tại gia Vãng Sanh tướng lạ, rất hi hữu. Khoảng ba mươi năm gần đây, Đài Loan đã có người đứng Vãng Sanh, đó là nữ Cư Sĩ tại gia.

Còn trường hợp ngồi Vãng Sanh thì càng nhiều. Họ dự biết giờ đi, không có bệnh khổ. Thế nhưng mấy mươi năm qua tại Đài Loan không thấy có một người Xuất Gia nào Vãng Sanh tướng lạ như trên, ngồi cũng không có người nào huống hồ đứng Vãng Sanh.

Lời của Lý Lão Sư nói thật không sai. Chúng ta tỉ mỉ quan sát, người Xuất Gia, thân xuất nhưng tâm không xuất, trong lòng còn chấp trước hơn so với người Tại Gia. Họ chỉ xuất ra từ căn nhà nhỏ của họ nhưng tìm đến một ngôi Chùa lớn, lớn hơn nhiều so với căn nhà xưa cũ.

Quyến thuộc nhiều hơn, tiền của cũng nhiều hơn, dẫn đến tăng thêm tham sân si mạn, tạo vô lượng tội nghiệp. Đối với những sự việc này, chúng ta đều phải cảnh giác cao độ, đó không phải việc tốt, rất đáng sợ, sợ chính mình ngay một đời này đọa lạc vào ba đường.

***