Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ CÓ THỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC, NHÂN QUẢ

CÓ THỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Luân lý đạo đức nhân quả có thể giải quyết vấn đề. Giáo dục Tôn giáo quá hay, có thể đem đến cho xã hội an định, có thể đem đến hòa bình cho thế giới, chắc chắn không được làm quân sự. Quân sự là đi đến sự hủy diệt hai bên, lưỡng bại câu thương, không thể có ý niệm này.

Giáo dục Phật Giáo, giáo dục Nho Giáo và giáo dục Đạo Giáo, Nhật Bản còn có giáo dục của Thần Đạo Giáo, đây là giáo dục bản địa của họ. 

Phải bồi dưỡng những nhân tài này, đem nền giáo dục này phát triển phổ biến tại Nhật. Không những Nhật Bản có thể hóa giải thiên tai, giảm nhẹ thiên tai, mà còn có thể đem đến hòa bình cho toàn Thế giới, làm điển hình tốt nhất, họ rất hoan hỷ.

Lần này tôi ở tại nông thôn, ở tại làng quê, người nông thôn rất đôn hậu thật thà, thật hiếm có. Chúng tôi đến đó là người xa lạ, nhưng mỗi người nhìn thấy đều gật đầu mỉm cười chào, đều thân thiết như vậy, hài hòa như vậy. Thế nên mới đầu người Nhật đề xướng hai chữ Tôn giáo này, người này có trí tuệ, có đức hạnh, có học vấn, hai chữ này dùng quá hay.

Thế nên điều đầu tiên trong vô úy thí chính là tâm từ bi, chính là yêu thương. Tuyệt đối không nhẫn tâm tổn thương một chúng sanh nào, đặc biệt là tổn thương người vô tội, nghiệp này rất nặng.

Chúng sanh tổn thương tôi, nhưng chúng ta nhất định không hồi báo, chắc chắn không có ý niệm báo phục, phải dùng trí tuệ đức hạnh để hóa giải nó, đây là thượng thượng sách. Trả thù không phải là cách, không giải quyết được vấn đề.

Mặc dù trước mắt đã giải quyết xong, nhưng cừu hận đó vẫn còn, oan oan tương báo không bao giờ dứt, đau khổ đời nay qua đời khác, hà tất làm chuyện ngu ngốc đó?

Nhất định phải khiến tất cả chúng sanh, không có cảm giác sợ hãi, không có cảm giác khiếp sợ đối với chúng ta, như vậy mới đúng. Chúng sanh có khổ nạn, toàn tâm toàn lực giúp họ. Chúng sanh tổn thương tôi, phải tha thứ cho họ, tuyệt đối không được trả thù. Cổ nhân lấy đức báo oán, Phật Pháp nói nhẫn nhục, ở sau sẽ làm được. Bố thí chúng ta chỉ học đến đây.

***