Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHẢI QUAY ĐẦU LẠI CẦU CHÍNH MÌNH, BẢN THÂN MÌNH TÍN GIẢI ĐẦY ĐỦ

SANH KHỞI TÍN TÂM RỒI THÌ PHẢI PHÁT NGUYỆN

SANH KHỞI TÍN TÂM RỒI THÌ PHẢI PHÁT NGUYỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MỘT THẦY GIÁO TỐT NHƯ VẬY, ĐẾN ĐÂU ĐỂ TÌM?

MỘT THẦY GIÁO TỐT NHƯ VẬY, ĐẾN ĐÂU ĐỂ TÌM?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUÝ VỊ CHẲNG THẾ NÀO CÓ ĐƯỢC LÒNG TÔN KÍNH THẦY Ư?

QUÝ VỊ CHẲNG THẾ NÀO CÓ ĐƯỢC LÒNG TÔN KÍNH THẦY Ư?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI CHÁNH TÍN TÂM ĐÃ ĐỊNH, TÂM THANH TỊNH QUÁ MÀ

NGƯỜI CHÁNH TÍN TÂM ĐÃ ĐỊNH, TÂM THANH TỊNH QUÁ MÀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẦY GIÁO TƯ THỤC CŨNG THỰC HIỆN VIÊN MÃN ĐỆ TỬ QUY

THẦY GIÁO TƯ THỤC CŨNG THỰC HIỆN VIÊN MÃN ĐỆ TỬ QUY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SAU KHI HỌC PHẬT RỒI TÍN TÂM LIỀN VÔ CÙNG KIÊN ĐỊNH

SAU KHI HỌC PHẬT RỒI TÍN TÂM LIỀN VÔ CÙNG KIÊN ĐỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SƯ ĐẠO LÀ TÔN KÍNH NHẤT!

SƯ ĐẠO LÀ TÔN KÍNH NHẤT!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không