Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ ĐẦU NĂM 2021, MỘT NĂM MỚI TỪ TÂM XUẤT PHÁT

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

KHAI THỊ ĐẦU NĂM 2021

MỘT NĂM MỚI TỪ TÂM XUẤT PHÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Người Trung Hoa mỗi khi Tết đến thì viết câu đối ngay trước cửa:

Nhất nguyên phục thủy,

Vạn tượng canh tân.

Nghĩa là: Bắt đầu một năm mới, mọi sự mọi vật đều đổi mới, mở ra một bầu trời mới tươi.

Những chuyện trước kia ví như hôm qua đã chết, mọi thứ từ đây ví như hôm nay mới bắt đầu. Trong một năm mới này hãy bỏ những tập khí cũ.

Người Trung Quốc xưa thường nói: Không quên ân nghĩa người mình thọ ân, không quên lúc phát tâm ban sơ.

Chư Đại Đức Tổ Sư cũng thường nói: Không quên lúc sơ phát tâm thì thành Phật có thừa vì khi mới phát tâm rất dõng mãnh.

Phật pháp hiện nay nhìn về mặt tổng thể giai đoạn lịch sử đã đến giai đoạn tồn vong vì người tin tưởng thì ít, kẻ không tin lại nhiều.

Trong số người tin tưởng người hiểu rõ rất ít, người không hiểu rõ lại rất nhiều. Được vãng sanh mới thật sự báo ơn, thật sự cảm ân.

Duyên của chúng ta rất thù thắng do đó chúng ta hãy làm tấm gương tốt. Niềm hy vọng duy nhất của chúng tôi hiện nay mong cầu các đồng tu nhà Phật, các đồng tu tu học của Tịnh Tông, đặc biệt khi chúng ta cùng học Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, khi đã thật sự hiểu rõ ràng thấu đáo thì phải bắt đầu từ nơi chính mình.

Không cần hỏi tương lai có kết quả hay không?

Chỉ hỏi việc canh tác không hỏi việc thu hoạch.

Chúng ta cứ thật thà sống một ngày làm việc một ngày, làm ra tấm gương tốt cho mọi người xem, như vậy mới:

Không lỗi với chính mình

Không lỗi với cha mẹ

Không lỗi với thầy cô

Không lỗi với Phật, Bồ Tát

Không có lỗi với Tổ Tông

Không có lỗi với toàn thể đại chúng

Không hổ thẹn với lương tâm.

***