Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI CHƯ PHẬT CÙNG CHUNG MỘT PHÁP THÂN, MỘT TÂM, MỘT TRÍ HUỆ, LỰC, VÔ UÝ CŨNG THẾ

MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI CHƯ PHẬT CÙNG

CHUNG MỘT PHÁP THÂN, MỘT TÂM, 

MỘT TRÍ HUỆ, LỰC, VÔ UÝ CŨNG THẾ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Nếu chúng ta hỏi, mười phương Chư Phật Như Lai giảng pháp gì cho những người ấy?

Chư vị đồng học có nghĩ đến chuyện ấy hay không?

Mười phương Chư Phật, quý vị đến nghe pháp, các Ngài giảng cho quý vị pháp gì?

Chư vị chẳng trả lời được.

Tôi suy nghĩ rồi nói ra, quý vị suy ngẫm xem có lý hay không nhé?

Có đồng ý hay không nhé?

Mười phương hết thảy Chư Phật Như Lai đều giảng Kinh Vô Lượng Thọ, đều dạy quý vị phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, quý vị nghĩ xem có thể là như vậy hay chăng?

Có đúng như vậy hay không?

Thuở Đức Thế Tôn tại thế đã nhiều lần tuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ, cho dù nói hết thảy các Kinh, cũng thường xuyên giới thiệu kèm thêm Thế Giới Cực Lạc và A Di Đà Phật. Chúng ta có thể dự đoán được.

Vì sao?

Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật bảo: Thập Phương Tam Thế Phật, cộng đồng nhất Pháp Thân, nhất tâm, nhất trí huệ, lực vô úy diệc nhiên, mười phương ba đời Phật, cùng chung một Pháp Thân, một tâm, một trí huệ, lực, vô úy cũng thế.

Đây là căn cứ lý luận để chúng ta dựa vào, suy ra mười phương Chư Phật Giáo hóa chúng sanh đều dùng Kinh Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ là chỗ quy thú của Kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa, đương nhiên mười phương Chư Phật giảng bộ Kinh này.

Vì vậy, quý vị muốn học Kinh Giáo thì học Kinh gì?

Quý vị học Kinh Vô Lượng Thọ là bản Kinh được hết thảy Chư Phật cùng nhau tuyên dương, đấy là Đại Thừa viên mãn. Bộ Kinh này học thông, môn nào cũng đều thông, chớ nên chuốc phiền nữa. Khi thật sự thông hiểu một Kinh, sẽ thông hiểu hết thảy Kinh.

Học thông suốt bộ Kinh này, quý vị sẽ có thể giảng Kinh Hoa Nghiêm, có thể giảng Kinh Pháp Hoa. Đã có thể giảng Hoa Nghiêm và Pháp Hoa, quý vị sẽ có thể giảng hết thảy các Kinh, đấy là bí quyết.

Quý vị thật sự hiểu rõ ràng, thật sự hiểu tông chỉ của Tịnh Tông Học Viện, sẽ hiểu rõ tông thú, có còn phải rườm lời hay không?

Chẳng cần, phải nhận thức Đồng Cư Tịnh Độ chẳng thể nghĩ bàn.

***