Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

NẾU KHÔNG BUÔNG BỎ DỤC VỌNG, VĨNH VIỄN TRÔI LĂN TRONG LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

0