Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

NẾU PHẬT GIÁO ÐỒ KHÔNG TRÌ GIỚI TỨC LÀ MẠT PHÁP

NẾU PHẬT GIÁO  ÐỒ KHÔNG

TRÌ GIỚI TỨC LÀ MẠT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
 

Vạn Phật Thành ngày 10 tháng 6 năm 1983.

Câu đối liễn ngày hôm nay là: Phật Giáo đồ nhược bất trì giới tức mạt pháp. Nghĩa là nếu tín đồ Phật Giáo không trì giới thì tức là mạt pháp. Phật Giáo đồ có nghĩa là Tăng Sĩ hay người xuất gia. Phật giảng pháp, Tăng theo pháp tu hành rồi truyền cho người khác.

Tăng nhất định phải trì giới, không trì giới thì đó là mạt pháp, nên nói: Nếu Phật Giáo đồ không trì giới tức là mạt pháp. Hễ mình tùy tiện nói láo, sát sinh, làm chuyện tà dâm, trộm cắp, uống rượu tức là phạm vào năm giới căn bản, tức là mạt pháp. Dù Phật Pháp trụ thế mà mình không trì giới, thì ngay chính bản thân mình đây đã tạo nên mạt pháp.

Pháp nhờ vào Tăng mà truyền đạt, song phải cần lấy giới làm gốc. Giới là nền tảng để thành Phật. Nền tảng này cũng giống như cái móng khi xây nhà. Bây giờ mình xây móng để dựng Nhà Phật Pháp, thì chắc chắn phải lấy trì giới làm bước khởi đầu.

Các vị phải đặc biệt chú ý. Ðừng nên sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Không phải là mình không muốn làm mà vì bản tính mình không làm. Chẳng phải là do người ta ép buộc, mình mới không làm. Mà vì trong thâm tâm mình luôn luôn thật thà tự ý nghiêm trì năm giới căn bản.

Chú thích: Hàng tuần, Hòa Thượng Tuyên Hóa đều có dạy lớp làm đối liễn cho tứ chúng ở Vạn Phật Thành. Nội dung của lớp là Hòa Thượng viết ra một câu, có khi dài bốn chữ, bảy chữ, hoặc nhiều chữ, hoặc một bài thơ, rồi đại chúng căn cứ vào câu ra đề ấy để làm một câu đối lại. Bài trên trích ra từ một trong những lớp dạy làm đối liễn ấy.

***