Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❃ THỂ CỦA TÂM BỒ ĐỀ LÀ TÂM CHÂN THÀNH

❃ ĐÂY LÀ NÓI ĐẾN BỒ ĐỀ TÂM

❃ ĐÂY LÀ NÓI ĐẾN BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TÂM BỒ ĐỀ TỨC LÀ TÂM CẦU CHÂN ĐẠO

❃ TÂM BỒ ĐỀ TỨC LÀ TÂM CẦU CHÂN ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TÍN NGUYỆN CHÍNH LÀ ĐẠI BỒ ĐỀ TÂM

❃ TÍN NGUYỆN CHÍNH LÀ ĐẠI BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TÂM BỒ ĐỀ CẦN XUYÊN SUỐT CẢ MỘT ĐỜI

❃ TÂM BỒ ĐỀ CẦN XUYÊN SUỐT CẢ MỘT ĐỜI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ VÔ THƯỢNG ĐẠO TÂM LÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

❃ VÔ THƯỢNG ĐẠO TÂM LÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - BỒ ĐỀ TÂM LÀ CHÂN TÂM

❃ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - BỒ ĐỀ TÂM LÀ CHÂN TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

❃ CHÁNH GIÁC LÀ TAM BỒ ĐỀ TÂM

❃ CHÁNH GIÁC LÀ TAM BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không