Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

NGÀY NAY THẾ GIỚI LOẠN NHƯ VẬY, CON NGƯỜI KHỔ SỞ NHƯ VẬY, TRUY TẦM TỚI CỘI RỄ THÌ LÀ GÌ?

NGÀY NAY THẾ GIỚI LOẠN NHƯ VẬY,

CON NGƯỜI KHỔ SỞ NHƯ VẬY,

TRUY TẦM TỚI CỘI RỄ THÌ LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Có một lần đúng vào lúc bệnh dịch Sars lan tràn khắp Thế Giới, tôi nghe nói hình như ở Úc Châu có một bài phát biểu cho biết chứng cảm mạo viêm phổi này rất bình thường, nhưng làm cho mọi người hoảng loạn, là do hệ thống truyền thông gây ra.

Nếu truyền thông không đăng tin, ai biết?

Bởi thế, chuyện này vừa phát sanh, có người đến hỏi tôi, tôi nói chuyện này bình thường, năm nào cũng có. Trời vừa cuối Xuân sang Hạ, hoặc khi cuối Thu chớm Đông, nhằm lúc đổi mùa thì trúng gió cảm mạo, bệnh truyền nhiễm lây lan thường phát sanh trong những lúc ấy, năm nào cũng có.

Từ xưa đến nay, trong lịch sử Trung Quốc, ngoại quốc đều ghi nhận, chúng ta thấy rất nhiều, là chuyện rất bình thường.

Nay chúng ta học Phật hiểu được đạo lý sau: Tâm thiện, hạnh thiện, ý niệm thiện thì những bệnh khuẩn, bacteria, bệnh độc, virus ấy ta đều hóa giải được hết. Lúc đó, tôi cứ tưởng bệnh dịch ấy nhiều lắm chừng một tháng là hết, nếu dài lắm cũng chừng một tháng rưỡi mà thôi, nay nó kéo dài đã hơn ba tháng, là do con người tạo nên như vậy.

Từ các thí nghiệm, những bản báo cáo thí nghiệm này do các đồng học hạ tải từ Internet, chúng ta biết là chính mỗi cá nhân chúng ta đã đem những tin tức bất thiện truyền báo cho các vi khuẩn biết, khiến chúng cũng bị truyền nhiễm những ý niệm bất thiện của chúng ta. Chúng ta muốn giết chết, muốn tiêu diệt nó. Lúc truyền cho chúng nó những ý niệm ấy, chúng bèn biến đổi, càng biến đổi càng độc địa hơn.

Vì sao?

Chúng cũng phải tự bảo vệ mình chứ.

Có phải càng thêm phiền phức hay không?

Giống như trên Thế Giới đang chạy đua vũ trang càng ngày càng nghiêm trọng hơn.  Nếu chúng ta dùng thái độ rất ôn hòa, thái độ thiện ý để đối xử với chúng, Quý Vị thấy ở Trung Quốc từ xưa đến nay, đối với những loại virus hoặc những vi khuẩn có chất độc, người Trung Quốc nói giải độc, tức là hóa giải.

Còn người Tây Dương nói sao?

Tiêu độc. Tiêu là tiêu diệt, ý niệm khác hẳn nhau. Bệnh truyền nhiễm này đã phát sanh, đối địch con người, nếu gây chiến với nó thì rắc rối nằm ở chỗ đối lập. Chuyện đối lập phiền phức nhất.

Làm thế nào để hóa giải?

Đối với đạo lý này, người học Phật chúng ta hiểu rõ lắm: Những bệnh khuẩn, bacteria này cũng sanh từ tâm tưởng, cũng là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, làm sao có thể vượt ra ngoài tâm tánh cho được?

***