Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

NGHE KINH CHO ĐẾN NĂM NĂM, TỰ NHIÊN SẼ BUÔNG BỎ ĐƯỢC

0