Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ NGƯỜI HỌC THIỀN MÀ HUỶ BÁNG TỊNH ĐỘ LÀ CHẲNG TÔN KÍNH TỔ SƯ CỦA HỌ

NGƯỜI HỌC THIỀN MÀ HUỶ BÁNG

TỊNH ĐỘ LÀ CHẲNG TÔN KÍNH

TỔ SƯ CỦA HỌ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Kinh Vô Lượng Thọ do Ngài A Nan khải thỉnh, Thích Ca Mâu Ni Phật có một hôm thị hiện tướng hảo đặc biệt, tinh thần rạng rỡ, oai nghi, khí độ thù thắng hơn lúc bình thường, Ngài A Nan thấy vậy, bèn nói:

Hôm nay tướng Đức Phật đẹp đẽ, rạng rỡ, trước nay con chưa từng được thấy, vì sao đẹp đẽ dường ấy?

Có phải là Lão Nhân gia nghĩ đến quá khứ Phật?

Hay là nghĩ đến Chư Phật trong hiện tại hoặc vị lai?

Khải thỉnh, thưa hỏi Phật như vậy. Dụng ý khải thỉnh hết sức sâu xa, Ngài chẳng nói đến nguyên nhân nào khác, mà nói tới niệm Phật. Nói cách khác, ngầm chỉ sự thù thắng của Pháp Môn Niệm Phật. Quý Vị niệm Phật, tâm là Phật, thân là Phật, dung mạo là Phật.

Tục ngữ thường nói: Tướng chuyển theo tâm.

Người niệm Phật lẽ đâu chẳng có tướng tốt như Phật?

Quý vị muốn có tướng hảo, hãy niệm Phật. Ngay cả Thích Ca Mâu Ni Phật cũng niệm Phật. Khi niệm Phật, tướng của Ngài đặc biệt tốt đẹp hơn bình thường. A Nan hỏi, Đức Phật liền đáp.

Ngài nói đúng là niệm Phật, niệm vị Phật nào?

Ngài niệm A Di Đà Phật. Vì thế, giảng cho A Nan Kinh Vô Lượng Thọ nhằm giới thiệu A Di Đà Phật.

Kinh nói: Sau khi giới thiệu xong, Ngài lại hỏi A Nan có muốn thấy A Di Đà Phật hay không?

A Nan thưa: Đương nhiên con muốn thấy.

Đức Phật bèn dạy: Ông nên chắp tay hướng về phương Tây, cung kính đảnh lễ, xưng niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật liền hiện thân, thân Phật cao vượt trỗi hết thảy các Thế Giới. Sau khi Ngài A Nan đã thấy A Di Đà Phật, liền phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ.

Quý Vị biết: Tổ Sư Thiền Tông đời thứ nhất là Ma Ha Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni Phật cầm cành hoa giơ lên, mỉm cười, truyền pháp cho Ma Ha Ca Diếp, Ca Diếp truyền cho A Nan.

A Nan là Tổ Sư Thiền Tông đời thứ hai, phát nguyện Vãng Sanh Tây Phương Tịnh Độ. Vì thế, kẻ học Thiền mà hủy báng Tịnh Độ là chẳng tôn kính Tổ Sư của chính hắn, ý vị ở đây rất sâu đậm. Đây là người hỏi dẫn Kinh, người đáp cũng viện dẫn Kinh, nhất định chớ nên hiểu lầm chỗ này.

***