Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

NGƯỜI TU ĐƯỢC NGŨ GIỚI THẬP THIỆN MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC THÂN NGƯỜI

NGƯỜI TU ĐƯỢC NGŨ GIỚI, 

THẬP THIỆN MỚI CÓ THỂ 

ĐƯỢC THÂN NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Cõi người, nghiệp nhân đứng đầu là gì vậy?

Phật nói với chúng ta ngũ giới, thập thiện, ngũ giới, thập thiện. Người tu được ngũ giới, thập thiện mới có thể được thân người.

Cho nên, Phật thường nói: Thân người khó được nhưng dễ mất. Lời nói này chúng ta thử lắng lòng mà suy nghĩ, rất có đạo lý.

Chúng ta hiện nay có được thân người rồi, nhưng đời sau có thể được thân người hay không?

Hãy suy nghĩ thật kỹ xem, ngũ giới chúng ta làm được như thế nào rồi?

Thập thiện tu như thế nào rồi?

Nếu như ngũ giới, thập thiện, tự mình suy nghĩ biết là chưa đạt, không đủ trình độ, thì đời sau sẽ không thể được thân người.

Thử đem tham sân si mạn của mình so sánh với ngũ giới, thập thiện mà xem. Nếu như ngũ giới, thập thiện của chúng ta quả thật hơn hẳn ý nghĩ tham sân si, thì chúc mừng bạn, đời sau vẫn có thể được thân người.

Giả như ngũ giới, thập thiện của bạn so với tham sân si là không bằng tham sân si, ý niệm tham sân si quá nặng, ngũ giới, thập thiện quá mỏng yếu, đời sau nhất định đọa ác đạo.

Đây là lời cảnh cáo của Phật đối với chúng ta: Thân người khó được, nhưng dễ mất.

***