Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO THẾ GIỚI PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG NGƯỜI CÓ CÔNG PHỤC HƯNG TÔNG TỊNH ĐỘ THỜI HIỆN ĐẠI