Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

NƯỚC MỸ TƯƠNG LAI MẤT NƯỚC, ​​​​​​​NHÂN TỐ ĐỨNG ĐẦU LÀ GÌ?

NƯỚC MỸ TƯƠNG LAI MẤT NƯỚC,

NHÂN TỐ ĐỨNG ĐẦU LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Hiện nay theo đà phát triển của khoa học kỹ thuật, nghệ thuật kịch sân khấu dần dần bị suy tàn, đều biến thành phim truyền hình nhiều tập. Hiện nay người viết kịch bản phim truyền hình nhiều tập không tuân thủ theo nguyên tắc của Khổng Lão Phu Tử.

Nội dung truyền hình nước ngoài thì khỏi cần nói nữa. Trước đây, tiên sinh Phương Đông Mỹ nói với quan chức bộ giáo dục Đài Loan, ngày hôm đó đúng lúc tôi ở trong nhà thầy, tôi nghe thấy họ nói chuyện. Nước Mỹ hiện nay là quốc gia mạnh nhất trên thế giới. Thời xưa La Mã là nước mạnh nhất, nhưng nay La Mã đã mất nước rồi.

Vị quan chức này thỉnh giáo với thầy Phương: Nước Mỹ tương lai mất nước, nhân tố đứng đầu là gì?

Thầy Phương không hề do dự, không cần suy nghĩ, trả lời rất dứt khoát, đó là truyền hình. Nước Mỹ tương lai mất nước nhân tố đứng đầu là truyền hình. Nội dung truyền hình của họ hoàn toàn là thập ác nghiệp, phát hình hai mươi bốn giờ.

Trẻ con, người trẻ tuổi hằng ngày xem những thứ này. Ở nước Mỹ, trẻ con hai, ba tháng tuổi là mắt đã mở thật to để xem truyền hình.

Bạn nói, vậy có nguy không?

Cho nên, ngày nay nước Mỹ vấn đề thanh thiếu niên nghiêm trọng như vậy. Họ cũng không biết nguyên nhân này là xuất phát từ truyền hình. Hiện nay vấn đề con cái giết cha mẹ, học trò giết thầy cô, giết bạn học vô cùng nghiêm trọng, đây là do truyền hình tạo nên.

Cho nên thời đó tại Đài Loan, thầy Phương cảnh báo Đài Loan phải cẩn thận. Nếu như không tiến hành phòng bị, nếu đi theo vết xe đổ của người Mỹ thì Đài Loan cũng sẽ tiêu mất, toàn bộ hủy sạch.

***