Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁ TƯỚNG TƯỚNG, PHÁ TƯỚNG KIẾN LÀ TÂM BỒ ĐỀ CHÂN THẬT

0