Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHẢI MỞ RỘNG TÂM BỒ ĐỀ, NÓI TƯỜNG TẬN CHÍNH LÀ PHẨM KINH VĂN NÀY

0