Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2020

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2020

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2020

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2020

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 2020

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 2020

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 2020

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 2020

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2020

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2020

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2020 TIẾP THEO

PHÁP ÂM TUYÊN LƯU NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2020 TIẾP THEO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không