Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

DÙNG TỪ TÂM TAM MUỘI HÀNG PHỤC MA VƯƠNG

DÙNG TỪ TÂM TAM MUỘI HÀNG PHỤC MA VƯƠNG

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

LỤC THẦN THÔNG

LỤC THẦN THÔNG

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

BÀNH TẾ THANH ÔNG THÂM TÍN GIÁO LÝ TỊNH ĐỘ

BÀNH TẾ THANH ÔNG THÂM TÍN GIÁO LÝ TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

NẾU NGƯỜI CÓ TÂM ĐỀU CÓ THỂ TU HỌC ĐƯỢC

NẾU NGƯỜI CÓ TÂM ĐỀU CÓ THỂ TU HỌC ĐƯỢC

Giảng giải: Đại Sư Hành Sách