Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

TRỢ NIỆM LÂM CHUNG Ở ĐÔNG THIÊN MỤC SƠN

TRỢ NIỆM LÂM CHUNG Ở ĐÔNG THIÊN MỤC SƠN

Giảng giải: Cư Sĩ Tề Tố Bình

KHAI THỊ NIỆM PHẬT HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN

KHAI THỊ NIỆM PHẬT HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN

Giảng giải: Hòa Thượng Hải Hiền

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

MẤY ĐIỂM TRỌNG YẾU NGƯỜI TU NIỆM PHẬT CẦN BIẾT

MẤY ĐIỂM TRỌNG YẾU NGƯỜI TU NIỆM PHẬT CẦN BIẾT

Giảng giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ