Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

TAM QUY NGŨ GIỚI

TAM QUY NGŨ GIỚI

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

LUẬN VỀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

LUẬN VỀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

KHI XUNG ĐỘT VỚI GIA ĐÌNH NÊN GIỮ TÂM THẾ NÀO?

KHI XUNG ĐỘT VỚI GIA ĐÌNH NÊN GIỮ TÂM THẾ NÀO?

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

KHI XUNG ĐỘT VỚI GIA ĐÌNH NÊN GIỮ TÂM THẾ NÀO?

KHI XUNG ĐỘT VỚI GIA ĐÌNH NÊN GIỮ TÂM THẾ NÀO?

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

DÙNG TÂM THÁI GÌ ĐỐI TRƯỚC BỆNH DỊCH COVID 19?

DÙNG TÂM THÁI GÌ ĐỐI TRƯỚC BỆNH DỊCH COVID 19?

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

DÙNG TÂM THÁI GÌ ĐỐI TRƯỚC BỆNH DỊCH COVID 19?

DÙNG TÂM THÁI GÌ ĐỐI TRƯỚC BỆNH DỊCH COVID 19?

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

ĐÃ THỌ GIỚI MÀ CÒN NẤU THỊT CÓ LỖI KHÔNG?

ĐÃ THỌ GIỚI MÀ CÒN NẤU THỊT CÓ LỖI KHÔNG?

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh