Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - PHẬT PHÁP LÀ GÌ?

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - PHẬT PHÁP LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - BÁT KHỔ

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - BÁT KHỔ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa