Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - MỖ PHÁP SƯ

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - MỖ PHÁP SƯ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa