Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

ÔN DỊCH LƯU HÀNH TRUYỀN NHIỄM BỆNH

ÔN DỊCH LƯU HÀNH TRUYỀN NHIỄM BỆNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

MỘT BỨC THƯ PHÚC ĐÁP KHẮP NƠI

MỘT BỨC THƯ PHÚC ĐÁP KHẮP NƠI

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

CHUYÊN ĐỀ GIẢNG VỀ LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

CHUYÊN ĐỀ GIẢNG VỀ LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Giảng giải: Cư Sĩ Lưu Tố Vân

TỊNH TU TIỆP YẾU

TỊNH TU TIỆP YẾU

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Ngộ Hạnh

KHAI THỊ NIỆM PHẬT NÊN SANH BỐN LOẠI TÂM

KHAI THỊ NIỆM PHẬT NÊN SANH BỐN LOẠI TÂM

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN KHAI THỊ NIỆM PHẬT

LÃO HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Hải Hiền