Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

CHƯ PHẬT LÀ BỐN MƯƠI HAI TẦNG CẤP, TỨC THẬP TRỤ

CHƯ PHẬT LÀ BỐN MƯƠI HAI TẦNG CẤP, TỨC THẬP TRỤ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG KHAI THỊ VỀ DỊCH BỆNH

LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG KHAI THỊ VỀ DỊCH BỆNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN NGUYỆN TRÌ DANH, VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

TÍN NGUYỆN TRÌ DANH, VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẤY A DI ĐÀ PHẬT TỨC LÀ THẤY MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT

THẤY A DI ĐÀ PHẬT TỨC LÀ THẤY MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÚC CĂN CỦA MỖI NGƯỜI KHÁC NHAU RẤT NHIỀU

TÚC CĂN CỦA MỖI NGƯỜI KHÁC NHAU RẤT NHIỀU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG THOÁI CHUYỂN LÀ GÌ?

KHÔNG THOÁI CHUYỂN LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI TU HÀNH CHÂN CHÁNH HỌ TRỤ THẾ KHÔNG KỂ LÂU DÀI

NGƯỜI TU HÀNH CHÂN CHÁNH HỌ TRỤ THẾ KHÔNG KỂ LÂU DÀI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ÂN ĐỨC CỦA A DI ĐÀ PHẬT VƯỢT HƠN CHA MẸ

ÂN ĐỨC CỦA A DI ĐÀ PHẬT VƯỢT HƠN CHA MẸ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TÙY THUẬN TỰ NHIÊN

BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TÙY THUẬN TỰ NHIÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHỈ CẦN NẮM CHẮC BỐN CHỮ NÀY, TÍN NGUYỆN TRÌ DANH

CHỈ CẦN NẮM CHẮC BỐN CHỮ NÀY, TÍN NGUYỆN TRÌ DANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không