Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT LONG THỌ

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

KHAI THỊ NIỆM PHẬT

KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

ĐƯỜNG VỀ CỰC LẠC

ĐƯỜNG VỀ CỰC LẠC

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

NIỆM PHẬT LÀ THẾ NÀO?

NIỆM PHẬT LÀ THẾ NÀO?

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ