Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN

MỘNG DU TẬP

MỘNG DU TẬP

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Hám Sơn

Số bài: 12
TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Số bài: 30
ĐƯỜNG MÂY TRONG CÕI MỘNG

ĐƯỜNG MÂY TRONG CÕI MỘNG

Kết tập: Đệ tử Đại Sư Hám Sơn

Số bài: 20
PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIÁC NGHĨA ĐOẠN NGHI

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIÁC NGHĨA ĐOẠN NGHI

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

Số bài: 4
CHÁNH HẠNH NIỆM PHẬT

CHÁNH HẠNH NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn

KHAI THỊ NIỆM PHẬT

KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn