Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN

HƯ VÂN NIÊN PHỔ THƠM NGÁT HƯƠNG LAN

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân

Số bài: 7
ĐƯỜNG MÂY TRÊN ĐẤT HOA

ĐƯỜNG MÂY TRÊN ĐẤT HOA

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân

Số bài: 10
HÒA THƯỢNG HƯ VÂN KHAI THỊ NIỆM PHẬT

HÒA THƯỢNG HƯ VÂN KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân

BÀI CA TÚI DA

BÀI CA TÚI DA

Tác giả: Hòa Thượng Hư Vân

PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Hư Vân

Số bài: 92