Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Quảng Khâm

LƯỢC THUẬT HÀNH TRẠNG CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

LƯỢC THUẬT HÀNH TRẠNG CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Quảng Khâm

Số bài: 15
A DI ĐÀ PHẬT THẾ KỶ THỨ MƯỜI CHÍN * HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

A DI ĐÀ PHẬT THẾ KỶ THỨ MƯỜI CHÍN * HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Quảng Khâm

Số bài: 3
CẨM NANG TU ĐẠO

CẨM NANG TU ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Quảng Khâm

Số bài: 11