Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

TỪ HƯ KHÔNG TRỞ VỀ HƯ KHÔNG

TỪ HƯ KHÔNG TRỞ VỀ HƯ KHÔNG

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 20
CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 5
MƯỜI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

MƯỜI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

XÁ LỢI CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

XÁ LỢI CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Kết tập: Đệ tử Hòa Thượng Tuyên Hóa

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 40
KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 446
LỜI KHAI THỊ VÀNG NGỌC CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

LỜI KHAI THỊ VÀNG NGỌC CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 6
GẬY KIM CANG HÉT

GẬY KIM CANG HÉT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 8
NGỮ LỤC CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

NGỮ LỤC CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 8
PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 29
KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN GIẢNG GIẢI

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 15
PHẬT THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 7
PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 15
CHÚ LĂNG NGHIÊM KỆ VÀ GIẢNG GIẢI

CHÚ LĂNG NGHIÊM KỆ VÀ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 35
PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 43
CHÚ ĐẠI BI GIẢNG GIẢI

CHÚ ĐẠI BI GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 3
KINH PHÁP BẢO ĐÀN GIẢNG GIẢI

KINH PHÁP BẢO ĐÀN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 10