Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP NGỮ CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG

LỤC TỔ HUỆ NĂNG, TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI BA

LỤC TỔ HUỆ NĂNG, TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI BA

Kết tập: Đệ tử Lục Tổ Huệ Năng

LỤC TỔ HUỆ NĂNG

LỤC TỔ HUỆ NĂNG

Kết tập: Đệ tử Lục Tổ Huệ Năng

CÂU CHUYỆN VỀ CUỘC ĐỜI LỤC TỔ HUỆ NĂNG

CÂU CHUYỆN VỀ CUỘC ĐỜI LỤC TỔ HUỆ NĂNG

Kết tập: Đệ tử Lục Tổ Huệ Năng

KINH PHÁP BẢO ĐÀN

KINH PHÁP BẢO ĐÀN

Giảng giải: Lục Tổ Huệ Năng