Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP NGỮ KHÁC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN

DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 1
LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 136
 KINH PHÁP BẢO ĐÀN

KINH PHÁP BẢO ĐÀN

Hán dịch: Đại Sư Lục Tổ Huệ Năng

Số bài: 3
KINH TỪ BI THỦY SÁM

KINH TỪ BI THỦY SÁM

Giảng giải: Quốc Sư Ngộ Đạt

Số bài: 10
THÀNH DUY THỨC LUẬN

THÀNH DUY THỨC LUẬN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nguyên Chiếu, Đời Tống

Số bài: 15
KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM

Giảng giải: Hòa Thượng Chí Công, Đời Lương

Số bài: 20
NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Minh Sơn

Số bài: 27
NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

NẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG CHỈ TĂNG TÁN THÁN TĂNG

Giảng giải: Pháp Sư Minh Sơn

Số bài: 22
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 100
PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

PHÓNG SANH VẤN ĐÁP

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân

CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân

Số bài: 13
A DI ĐÀ KINH HỢP GIẢI

A DI ĐÀ KINH HỢP GIẢI

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đạt Ma, Đời Lương

Số bài: 5
LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Kim Cang Trí, Đời Đường

Số bài: 12
THÔNG ĐIỆP CỦA NƯỚC

THÔNG ĐIỆP CỦA NƯỚC

Tác giả: Tiến Sĩ Giang Bổn Thắng

Số bài: 7
BÍ MẬT CỦA NƯỚC

BÍ MẬT CỦA NƯỚC

Tác giả: Tiến Sĩ Giang Bổn Thắng

Số bài: 7
SỰ LỢI ÍCH CỦA ĂN CHAY

SỰ LỢI ÍCH CỦA ĂN CHAY

Tác giả: Pháp Sư Quảng Hóa

MƯỜI CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

MƯỜI CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

Tác giả: Pháp Sư Viên Nhân