Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP NGỮ TUYÊN LƯU CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

THẦN YÊU THƯƠNG THẾ NHÂN

THẦN YÊU THƯƠNG THẾ NHÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐƯỜNG THÁI TÔNG, LÝ THẾ DÂN NHẬP THÂN CẦU GIẢI THOÁT

ĐƯỜNG THÁI TÔNG, LÝ THẾ DÂN NHẬP THÂN CẦU GIẢI THOÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÓNG VIÊN PHỎNG VẤN PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

PHÓNG VIÊN PHỎNG VẤN PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 2
HỌC PHẬT VẤN ĐÁP

HỌC PHẬT VẤN ĐÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 11
DĨ HÒA VI QUÝ BẮT ĐẦU LÀM TỪ TÂM

DĨ HÒA VI QUÝ BẮT ĐẦU LÀM TỪ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỎI ĐÁP TRỢ NIỆM KHI LÂM CHUNG

HỎI ĐÁP TRỢ NIỆM KHI LÂM CHUNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 8
THẦN ÁI THẾ NHÂN

THẦN ÁI THẾ NHÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 23
HỌC PHẬT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

HỌC PHẬT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHÚC TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không