Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KHAI THỊ VỀ BỆNH VIÊM PHỔI DO VIRUT CORONA

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

KHAI THỊ VỀ BỆNH

VIÊM PHỔI DO VIRUT CORONA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Hiện nay dịch bệnh đang lan ra, phải làm sao đây?

1. Hiện nay dịch bệnh đang lan ra, chúng ta đối mặt với sự thật này, phải làm sao đây?

Phật Bồ Tát dạy chúng ta, đầu tiên phải định tâm lại, không nên hốt hoảng, không nên sợ hãi.

2. Nếu như dịch bệnh thật sự truyền khắp khu vực này, thì việc tốt nhất là không ra khỏi cửa, ở trong nhà mà tu tâm thanh tịnh, đây là việc rất quan trọng. Tâm địa nhất định phải thanh tịnh, tâm thanh tịnh có thể miễn dịch, sẽ không bị truyền nhiễm.

3. Nghe giảng Kinh, đọc Kinh, niệm Phật, đoạn ác tu thiện, đó là trị tận gốc, vì sao vậy?

Bởi trong đại thừa Giáo Phật thường nói: Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chỉ cần trong tâm chúng ta là thanh tịnh, là thiện lương, thì dù cho bị nhiễm những virus đó, cũng không có vấn đề gì, tự tự nhiên sẽ khỏi thôi.

4. Thanh tịnh và từ bi sẽ chuyển virus chuyển thành tế bào tốt, đó là cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên quý vị không nên có sợ hãi, nếu quý vị có sợ hãi, thì quý vị sẽ bị bệnh hù dọa chết.

5. Bình thường là phải dưỡng tâm thanh tịnh, dưỡng tâm từ bi, đó chính là: Tăng cường khả năng miễn dịch của chính mình, mà người hiện nay nói.

6. Chúng ta niệm Kinh làm những hoạt động siêu độ, những pháp hội tiêu tai, đó là trị phần ngọn, không phải trị tận gốc, có hiệu quả hay không?

Có hiệu quả, có thể giảm tai nạn này đi một chút, có thể đẩy lùi tai nạn này về sau một chút, chứ không thể dập tắt được.

7. Làm thế nào trị cả tận gốc lẫn ngọn?

Trị tận gốc là phải chân chánh tu hành, phải thật tinh tấn, đó là trị gốc. Tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta từ bi vĩnh hằng không mất, phải khiến ngày ngày tăng trưởng, năm năm tăng trưởng.

Nguyện của chính mình, bản nguyện thanh tịnh, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ, niệm niệm đều vì người khác, không vì chính mình, phải vĩnh viễn kiên trì, đó đều là trị tận gốc.

8. Dù thế gian này có tai nạn nhiều hơn nữa, thì quý vị sẽ không bị nhiễm, tại sao vậy?

Bởi quý vị không có tạo nghiệp đó. Dịch bệnh cũng là oán nghiệp, quý vị không kết oán với chúng, thì chúng sẽ không tìm quý vị. Quý vị kết oán với những chúng sanh đó, thì chúng sẽ tìm đến quý vị, đó là cảm ứng đạo giao, một chút không sai.

***