Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM LÀ CHÁNH NHÂN CHO VIỆC VÃNG SANH VỀ TÂY PHƯƠNG CỦA BẠN

0