Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHẬT, BỒ TÁT, A LA HÁN, ĐÚNG NHƯ DANH XƯNG HỌC VỊ TRONG TRƯỜNG HỌC HIỆN NAY

TĂNG ĐOÀN LÀ TRƯỜNG HỌC BỒI DƯỠNG TƯ CHẤT

TĂNG ĐOÀN LÀ TRƯỜNG HỌC BỒI DƯỠNG TƯ CHẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÒNG LÂM GIỐNG NHƯ TRƯỜNG HỌC NGÀY NAY VẬY

TÒNG LÂM GIỐNG NHƯ TRƯỜNG HỌC NGÀY NAY VẬY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LÀ TÊN GỌI HỌC VỊ CỦA NGÀI

BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LÀ TÊN GỌI HỌC VỊ CỦA NGÀI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC VỊ THỨ HAI LÀ BỒ TÁT

HỌC VỊ THỨ HAI LÀ BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT LÀ THẦY, BỒ TÁT VÀ A LA HÁN ĐỀU LÀ HỌC TRÒ

PHẬT LÀ THẦY, BỒ TÁT VÀ A LA HÁN ĐỀU LÀ HỌC TRÒ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUÝ VỊ CÓ ĐẠT ĐƯỢC HỌC VỊ NÀY CHĂNG?

QUÝ VỊ CÓ ĐẠT ĐƯỢC HỌC VỊ NÀY CHĂNG?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HÀNG A LA HÁN, ĐẠT ĐƯỢC TRÍ HUỆ LÀ NHẤT THIẾT TRÍ

HÀNG A LA HÁN, ĐẠT ĐƯỢC TRÍ HUỆ LÀ NHẤT THIẾT TRÍ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không