Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHẬT HỌC LÀ TRI THỨC, HỌC PHẬT LÀ TRÍ TUỆ

TRONG PHÁP HỶ CÓ TRÍ TUỆ, CÓ PHƯỚC ĐỨC

TRONG PHÁP HỶ CÓ TRÍ TUỆ, CÓ PHƯỚC ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BA GIAI ĐOẠN CỦA SỰ TU HÀNH

BA GIAI ĐOẠN CỦA SỰ TU HÀNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA HỌC PHẬT HỌC ĐẾN CHỖ NÀO VẬY?

CHÚNG TA HỌC PHẬT HỌC ĐẾN CHỖ NÀO VẬY?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC PHẬT KHÔNG CÓ GÌ KHÁC, CHÍNH LÀ BUÔNG BỎ

HỌC PHẬT KHÔNG CÓ GÌ KHÁC, CHÍNH LÀ BUÔNG BỎ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC PHẬT LÀ PHẢI BẮT ĐẦU TỪ CHỖ NÀY

HỌC PHẬT LÀ PHẢI BẮT ĐẦU TỪ CHỖ NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUẢ BÁO CỦA PHÁP BỐ THÍ LÀ KHAI TRÍ HUỆ

QUẢ BÁO CỦA PHÁP BỐ THÍ LÀ KHAI TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MINH Ở ĐÂU VẬY? THANH TỊNH LÀ MINH, MINH LÀ TRÍ TUỆ

MINH Ở ĐÂU VẬY? THANH TỊNH LÀ MINH, MINH LÀ TRÍ TUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không