Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM THUẦN TỊNH, THUẦN THIỆN

ĐÂY GỌI LÀ THUẦN TỊNH, THANH TỊNH

ĐÂY GỌI LÀ THUẦN TỊNH, THANH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CÓ THỂ PHÁ CHẤP TRƯỚC, KHÔI PHỤC TÂM THANH TỊNH

CÓ THỂ PHÁ CHẤP TRƯỚC, KHÔI PHỤC TÂM THANH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không