Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❋ KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM THUẦN TỊNH, THUẦN THIỆN

❋ CHỈ CẦN TÂM THANH TỊNH SẼ CÓ SANH TRÍ HUỆ

❋ CHỈ CẦN TÂM THANH TỊNH SẼ CÓ SANH TRÍ HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❋ ĐÂY GỌI LÀ THUẦN TỊNH, THANH TỊNH

❋ ĐÂY GỌI LÀ THUẦN TỊNH, THANH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không