Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM THUẦN TỊNH, THUẦN THIỆN

CHỈ CẦN TÂM THANH TỊNH SẼ CÓ SANH TRÍ HUỆ

CHỈ CẦN TÂM THANH TỊNH SẼ CÓ SANH TRÍ HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRÌ GIỚI CÓ THỂ GIÚP CHÚNG TA ĐƯỢC TÂM THANH TỊNH

TRÌ GIỚI CÓ THỂ GIÚP CHÚNG TA ĐƯỢC TÂM THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY GỌI LÀ THUẦN TỊNH, THANH TỊNH

ĐÂY GỌI LÀ THUẦN TỊNH, THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM THANH TỊNH HIỆN TIỀN MỚI CÓ THỂ CHUYỂN CẢNH GIỚI

TÂM THANH TỊNH HIỆN TIỀN MỚI CÓ THỂ CHUYỂN CẢNH GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÓ THỂ PHÁ CHẤP TRƯỚC, KHÔI PHỤC TÂM THANH TỊNH

CÓ THỂ PHÁ CHẤP TRƯỚC, KHÔI PHỤC TÂM THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không