Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

PHẬT HỌC LÀ TRI THỨC, HỌC PHẬT LÀ TRÍ TUỆ

ĐÂY GỌI LÀ PHẬT HỌC, KHÔNG PHẢI LÀ HỌC PHẬT

ĐÂY GỌI LÀ PHẬT HỌC, KHÔNG PHẢI LÀ HỌC PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT HỌC VÀ HỌC PHẬT LÀ HAI SỰ VIỆC

PHẬT HỌC VÀ HỌC PHẬT LÀ HAI SỰ VIỆC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DANH TỪ THUẬT NGỮ CỦA PHẬT HỌC KHÔNG NÊN CHẤP TRƯỚC

DANH TỪ THUẬT NGỮ CỦA PHẬT HỌC KHÔNG NÊN CHẤP TRƯỚC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NĂM MƯƠI NĂM HỌC PHẬT TÂM ĐẮC TINH LỤC

NĂM MƯƠI NĂM HỌC PHẬT TÂM ĐẮC TINH LỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC PHẬT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

HỌC PHẬT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC PHẬT LÀ HỌC TỪ CHỖ NÀO?

HỌC PHẬT LÀ HỌC TỪ CHỖ NÀO?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC PHẬT PHẢI DÙNG SỰ HUÂN TẬP KHÔNG NGỪNG

HỌC PHẬT PHẢI DÙNG SỰ HUÂN TẬP KHÔNG NGỪNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không